In collaboration with the International District Emergency Center (IDEC) and the Seattle Fire Department, the Chinatown International District Small Business Relief Team created a series of multilingual fire safety videos and a fire safety comic for small businesses in the neighborhood. The topics for the fire safety videos and comics were identified as critical by the Settle Fire Department. The beautifully illustrated fire safety comic is drawn by artist David Lasky. If you have any questions, please email cidbizrelief@scidpda.org.

與國際地區應急中心 (IDEC) 和西雅圖消防局合作,唐人街國際地區小企業救濟小組為附近的小企業製作了一系列多語種消防安全視頻和消防安全漫畫。消防安全視頻和漫畫的主題被西雅圖消防局認定為關鍵主題。插圖精美的消防安全漫畫由藝術家 David-Lasky 繪製。如果您有任何問題,請發送電子郵件至 cidbizrelief@scidpda.org

Phối hợp với Trung Tâm Khẩn Cấp Khu Phố Quốc Tế (IDEC) và Sở Cứu Hỏa Seattle, Nhóm Cứu Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Khu Phố Tàu Quốc Tế đã tạo ra những bộ phim ngắn và truyện tranh đa ngôn ngữ về an toàn cháy nổ cho các doanh nghiệp nhỏ trong khu vực lân cận. Các chủ đề cho các video và truyện tranh về phòng cháy chữa đã được Sở Cứu Hỏa xác định là rất quan trọng. Bộ truyện tranh an toàn phòng cháy chữa được vẽ bởi họa sĩ David Lasky. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email đến cidbizrelief@scidpda.org.

Fire Safety Videos / 消防安全影片 / Phim An Toàn Phòng Cháy Chữa

Fire Safety Comics – English

Truyện Tranh An Toàn Phòng Cháy Chữa – Tiếng Việt

消防安全漫畫 – 中文

Contact Us

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

DONATE