繁體中文 | 简体中文 | Tiếng Việt | ไทย | हिंद | 한국인

The Seattle Raising-the-Bar Recovery Fund is a grant fund for restaurants located in the City of Seattle and owned by people of Asian and/or Pacific Islander descent who reside in Washington State. Approximately 300 grants of $7,500 are available to selected qualifying businesses. This fund is being jointly administered by Seattle Chinatown International District Preservation and Development Authority and Washington Hospitality Association on behalf of a generous corporate donor. 

Key information:

 • Application opens 10am, Friday, 10/29/21 and closes 5pm, Friday, 11/19/21: https://forms.office.com/r/tFvQz5zicq
 • To qualify, a business must:
  • Be located within City of Seattle limits. This does not include unincorporated King County.  
  • Be owned by people of Asian and or Pacific Islander descent who reside in Washington State. 
 • Full-service restaurants will be prioritized for funding; limited and quick service restaurants will also be considered.
 • Restaurants that have received no previous COVID-19 grant support, or grants totaling less than $20,000 are encouraged to apply, and will be prioritized.
 • Selected businesses will be checked for current licensing and ownership with the Washington State Department of Revenue. Businesses that are not currently licensed or provide inaccurate information will be disqualified. 
 • Businesses will need to upload a completed W-9 including their Tax Identification Number with their application, and provide their Unified Business Identification number (UBI) from the State of Washington. The application cannot be saved, so applicants should have this information available when they apply. W-9 forms can be found at this link.
 • Businesses whose owners have limited English literacy are strongly encouraged to apply. The application is available in multiple languages and may be completed in languages other than English. Assistance in language is available via cidbizrelief@scidpda.org. Please email for assistance, specify the language needed,  and provide a phone number. You will hear back from a staff member or interpreter to assist you in completing the application. Please request language assistance as soon as possible, so that we have time to assist you before the application closes.

Seattle Raising-the-Bar Recovery Fund(西雅圖「重振酒吧計劃」復蘇基金)是面向在西雅圖市內經營及由常住華盛頓州的亞裔和/或太平洋島民後裔所有的餐廳發放的補助金。將向選出的合格企業發放約 300 筆總額達 7,500 美元的補助金。該基金由 Seattle Chinatown International District Preservation and Development Authority(西雅圖中國城國際區保護與發展局)和Washington Hospitality Association(華盛頓州酒店業協會)代表一家慷慨解囊的捐款企業共同管理。 

關鍵資訊:

 • 申請開始時間為 2021 年 10 月 29 日星期五上午 10 點,截止時間為 2021 年 11 月 19 日星期五下午 5 點。
 • 想要獲得資格,企業必須:
  • 在西雅圖市範圍內經營。金縣非法人企業不包括在內。  
  • 企業所有者應為常住華盛頓州的亞裔和/或太平洋島民後裔。 
 • 全套服務型餐廳將優先獲得補助;有限服務型和速食服務型餐廳也會被納入考量範圍。
 • 建議先前未領取過 COVID-19 補助金或領取的補助金總額低於 20,000 美元的餐廳進行申請,此類餐廳會被優先考慮。
 • Washington State Department of Revenue(華盛頓州稅務局)將會對選出的企業進行審查,包括審查當前的營業執照和所有權情況。當前無營業執照或提供資訊不準確的企業將會被取消資格。 
 • 除申請表外,企業還需上載完整的 W-9(納稅人個人身份識別及聲明書)表格,包括納稅人識別號,並提供華盛頓州 Unified Business Identification number(UBI,統一商業標識符)碼。由於申請無法儲存,因此,申請者應在申請時提供這些資訊。點按此連結,可查找 W-9 表格。
 • 強烈建議英語水平有限的企業主提出申請。申請表有多種語言版本,可用英語以外的其他語言進行填寫。如需語言方面的協助,請傳送電郵至:cidbizrelief@scidpda.org。請透過電郵尋求協助,郵件中需要說明使用的語言,並提供電話號碼。您會收到工作人員或翻譯人員的回覆,他們可以協助您完成申請。請儘快請求語言協助,以便我們在申請截止之前有足夠的時間協助您。

Seattle Raising-the-Bar Recovery Fund (Quỹ Phục hồi Phát triển Ngành Bar Seattle) là một quỹ tài trợ dành cho các nhà hàng nằm trong Thành phố Seattle và thuộc quyền sở hữu của những người gốc Á và/hoặc Đảo Thái Bình Dương đang cư trú tại Tiểu bang Washington. Có khoảng 300 khoản trợ cấp trị giá 7.500 đô la cho các doanh nghiệp đủ điều kiện được chọn. Quỹ này được Seattle Chinatown International District Preservation and Development Authority (Cơ quan Bảo tồn và Phát triển Khu Phố Tàu Quốc tế Seattle) và Washington Hospitality Association (Hiệp hội Khách sạn Tiểu bang Washington) đồng quản lý thay mặt cho một nhà tài trợ doanh nghiệp hảo tâm. 

Thông tin chính:

 • Mở cửa nhận đơn lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu ngày 29/10/2021 và dừng nhận đơn lúc 5 giờ chiều Thứ Sáu ngày 19/11/2021.
 • Để đủ tiêu chuẩn, một doanh nghiệp phải:
  • Nằm trong giới hạn Thành phố Seattle. Giới hạn này không bao gồm Quận King chưa hợp nhất.   
  • Thuộc sở hữu của những người gốc Á và/hoặc Đảo Thái Bình Dương đang cư trú tại Tiểu bang Washington. 
 • Các nhà hàng cung cấp dịch vụ trọn gói sẽ được ưu tiên tài trợ; các nhà hàng cung cấp dịch vụ nhanh và giới hạn cũng sẽ được cân nhắc.
 • Những nhà hàng chưa nhận được hỗ trợ trợ cấp COVID-19 trước đây hoặc đã nhận được các khoản trợ cấp có tổng trị giá dưới 20.000 đô la cũng được khuyến khích nộp đơn và sẽ được ưu tiên.
 • Các doanh nghiệp được chọn sẽ được kiểm tra giấy phép và quyền sở hữu hiện tại với Washington State Department of Revenue (Sở thuế vụ Tiểu bang Washington). Các doanh nghiệp hiện chưa được cấp phép hoặc cung cấp thông tin không chính xác sẽ không đủ tiêu chuẩn. 
 • Các doanh nghiệp sẽ cần tải lên một mẫu W-9 đã điền đầy đủ bao gồm Số nhận dạng người nộp thuế cùng đơn của họ và cung cấp Unified Business Identification number (UBI, Số nhận dạng doanh nghiệp hợp nhất) từ Tiểu bang Washington. Đơn đăng ký sẽ không thể lưu lại, do đó những người nộp đơn cần chuẩn bị sẵn thông tin này khi nộp đơn. Có thể tìm mẫu W-9 tại liên kết này.
 • Những doanh nghiệp mà chủ sở hữu có trình độ tiếng Anh hạn chế rất nên nộp đơn. Đơn đăng ký được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ và có thể được điền bằng ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh. Quý vị có thể gửi yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ đến cidbizrelief@scidpda.org. Vui lòng gửi email yêu cầu hỗ trợ, nêu rõ ngôn ngữ cần thiết và cung cấp một số điện thoại. Một nhân viên hỗ trợ hoặc một thông dịch viên sẽ liên lạc lại với quý vị để hỗ trợ quý vị điền đơn. Vui lòng yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ sớm nhất có thể để chúng tôi có thời gian hỗ trợ quý vị trước khi thời hạn nộp đơn kết thúc.

Contact Us

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

DONATE