TAKE THE SURVEY:

English: surveymonkey.com/r/eng-pub

Tiếng Việt (Vietnamese): surveymonkey.com/r/viet-pub

中文 (Chinese): surveymonkey.com/r/chin-pub

Please take the 2020 Public Safety Survey to help us understand how public safety in the Chinatown International District (CID) has changed since last year. The survey results will guide our efforts to improve neighborhood safety. Your responses will remain anonymous. The survey will take 5 minutes to complete.

Xin vui lòng tham gia Khảo Sát An Toàn Công Cộng năm 2020 để giúp chúng tôi hiểu mức độ an toàn công cộng ở Khu Phố Quốc tế (CID) đã thay đổi như thế nào kể từ năm ngoái. Kết quả khảo sát sẽ định hướng những nỗ lực nhằm cải thiện sự an toàn của cộng đồng. Danh tính của bạn sẽ giữ vô danh. Cuộc khảo sát sẽ mất 5 phút để hoàn thành.

請參與2020年公共安全問卷調查,以幫助我們了解過去一年內唐人街國際區 (CID) 公共安全發生的變化。調查結果將會對我們改善社區安全工作提供指導。您的問卷回覆將會保持匿名,問卷大約可在五分鐘內完成。

Survey is open from October 26 – December 4
Khảo sát mở từ ngày 26 tháng 10 – ngày 4 tháng 12
本問卷將會從10月26日開放到12月4日

For more details, please email info@scidpda.org
Xin gởi câu hỏi đến info@scidpda.org
更多信息,請電郵致 info@scidpda.org

Contact Us

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

DONATE