TAKE THE SURVEY:

English: surveymonkey.com/r/eng-pub

Tiếng Việt (Vietnamese): surveymonkey.com/r/viet-pub

中文 (Chinese): surveymonkey.com/r/chin-pub

Please take the 2022 Public Safety Survey to help us understand how public safety in the Chinatown International District (CID) has changed since last year. The survey results will guide our efforts to improve neighborhood safety. Your responses will remain anonymous. The survey will take 10 minutes to complete.

Xin vui lòng tham gia Khảo Sát An Toàn Công Cộng năm 2022 để giúp chúng tôi hiểu mức độ an toàn công cộng ở Khu Phố Quốc tế (CID) đã thay đổi như thế nào kể từ năm ngoái. Kết quả khảo sát sẽ định hướng những nỗ lực nhằm cải thiện sự an toàn của cộng đồng. Danh tính của bạn sẽ giữ vô danh. Cuộc khảo sát sẽ mất 10 phút để hoàn thành.

請參與2022年公共安全問卷調查,以幫助我們了解過去一年唐人街國際區 (CID) 公共安全發生的變化。調查結果將會對我們改善社區安全工作提供指導。您的問卷回覆將會保持匿名,問卷大約可在10分鐘內完成。

Survey is open from April 25 – May 30
Khảo sát mở từ ngày 25 tháng 4 – ngày 30 tháng 5
本問卷將會從4月25日開放到5月30日

For more details, please email cecilial@seattlechinatownid.com
Xin gởi câu hỏi đến cecilial@seattlechinatownid.com
更多信息,請電郵致 cecilial@seattlechinatownid.com

Contact Us

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

DONATE