The CID Restaurants and Other Small Businesses Relief Fund will disburse an additional $1,500 COVID-19 emergency grant to previous grantees that meet the criteria below. Businesses with more than five (5) full time equivalent workers may qualify for more than $1,500 (read below for instructions). 

Qualifying criteria for round three:

 • Restaurant, retailer, or select service industry business as previously identified
 • May not be a recipient of other COVID-19 grants totaling more than $5,000
 • Located and licensed in Chinatown/International District (which includes Little Saigon)
 • Maintaining premises (paying rent) 
 • Operating with consistent open hours prior to COVID-19 (minimum 30 hours per week), or currently consistently open, or in the active process of permitting and construction
 • Locally-owned (privately held by Western Washington residents)
 • No more than three (3) outlets or locations total

Please let us know if you have received other grants totaling more than $5,000 (this does not include any Small Business Administration forgivable loans). The CID Small Business Relief Fund is focused on getting money to our businesses that have not been able to access other larger sources because of language or technology barriers. Thank you for understanding.

Additional funding is available to businesses with more than the equivalent of 5 full time workers prior to COVID-19. To determine if your business qualifies for funds beyond the $1,500, add all of the time worked by all workers per week in your CID location prior to COVID-19. If the total time is greater than 200 hours per week, please let us know no later than 5pm, Monday, July 13th, in order to qualify for a larger grant.

Businesses that have submitted a W-9 for a previous grant from the CID Restaurants and Other Small Businesses Relief Fund do not need to do so again. A $1,500 check will be issued and mailed to previous grantees, unless we hear from you by 5pm, Monday, July 13th, that your business has greater than 5 full time equivalent (FTE) workers, or has already received more than $5,000 in grant funding.


Translated to Chinese:

第三回合CID餐廳和其他小企業救濟基金/越南語和中文翻譯

如果您的商號可以满足以下條件,则<CID餐廳和其他小企業救濟基金>将向您的企業提供另外的1,500美元的COVID-19紧急補助。有超過五(5)名全職員工的企業可能有资 格獲得$ 1,500以上的補助(有關说明如下)。

符合条件:

 • 先前已經確定了的飯店,零售商、或精选服務行業商號
 • 商號不能已經獲得了總额超过$ 5,000的其他COVID-19補助金 
 • 商號及其商業牌照須位於唐人街/國際區(包括小西贡) 
 • 商號仍維持店舖位(支付租金): 
 • 又仍營業相當於COVID-19之前的時間(每周最少30小时),又或目前持續營業, 又或者在裝修期中 
 • 本地人氏所有(由西华盛顿居民私人擁有) 
 • 總共不超過三(3)個銷售點或店舖

如果您已經收到的其他總额超過5,000美元的資助贈款(不包括任何<小型企業管理局>的可宽恕贷款),请告知我们。 <CID小企業救濟基金>的重點是專為由于語言或技術障碍, 而無法使用其他較廣大的資源的企業。谢谢你的理解。

超过5名全職員工的企業可獲得额外資金。 如要計算您的企業是否有資格獲得超过$ 1,500的補助,請把您的CID區內的店舖中,每周所有工作人員的所有工作時間加起來。如果每周的總時間超过200小時,請在7月13日(星期一)之前告知我们,以便獲得更大的資助。
您已經從先前的資助提交了W-9,而無需再次提交。 除非我們在7月13日星期一之前得你的通知,知道您的企業有相當於5名以上的全職 (FTE)工人,或知道你已經收到5,000美元以上的其他資助;我們將簽發1,500美元的支票并郵寄到先前發出的補助金相同的地址


Translated to Vietnamese:

Vòng Ba Của Quỹ Hỗ Trợ Nhà Hàng & Doanh Nghiệp Nhỏ Khác Tại CID

Nếu doanh nghiệp của bạn vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn tài trợ dưới đây, Quỹ cứu trợ các nhà hàng và doanh nghiệp nhỏ khu CID sẽ cung cấp thêm cho doanh nghiệp của bạn khoản tài trợ COVID-19 khẩn cấp $1,500. Các doanh nghiệp có hơn năm (5) công nhân full-time có thể đủ điều kiện nhận hơn $1,500 (đọc bên dưới để được hướng dẫn). Tiêu chuẩn:

 • Là nhà hàng, cửa tiệm, hoặc dịch vụ như đã xác định trước đây
 • Đã không có nhận các khoản tài trợ COVID-19 khác với tổng trị giá hơn $5000
 • Nằm trong Khu phố Tàu / Quốc tế (bao gồm Little Saigon) và có giấy phép buôn bán chính thức
 • Có cửa tiệm (trả tiền thuê)
 • Đã hoạt động đều đặn trước COVID-19 (tối thiểu 30 tiếng mỗi tuần), hoặc hiện đang hoạt động đều đặn, hoặc đang trong quá trình xin phép và xây dựng
 • Thuộc sở hữu người địa phương (tư nhân là người ở miền Tây bang Washington)
 • Tổng số không quá ba (3) cửa hàng hoặc chi nhánh

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn đã nhận được các khoản tài trợ khác với tổng trị giá hơn $5,000 (số này không bao gồm khoản vay nào từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Quỹ cứu trợ doanh nghiệp nhỏ CID đang tập trung phát khoản tài trợ cho các doanh nghiệp mà chưa có thể truy cập các nguồn tài trợ lớn hơn vì khó khăn về ngôn ngữ hoặc công nghệ. Cảm ơn bạn thông cảm.

Tài trợ bổ sung có sẵn cho các doanh nghiệp có nhiều hơn 5 nhân viên full-time hoặc tương đương. Để xác định xem doanh nghiệp của bạn có đủ điều kiện nhận hơn $1,500 hay không, hãy cộng lại tất cả giờ làm việc mỗi tuần của tất cả công nhân làm việc trong khu CID. Nếu tổng cộng giờ làm việc hơn 200 tiếng mỗi tuần, xin cho chúng tôi biết không muộn hơn 5 giờ chiều Thứ Hai, ngày 13 tháng 7, để có đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp lớn hơn.

Bạn đã gửi đơn W-9 cho khoản trợ cấp trước đây và không cần làm lại. Một tờ check cho $1500 sẽ được phát hành và gửi đến địa chỉ như khoản trợ cấp lần trước, trừ khi chúng tôi nhận được thông báo từ bạn không muộn hơn 5 giờ chiều Thứ Hai, ngày 13 tháng 7 rằng doanh nghiệp của bạn có hơn 5 nhân viên full-time (FTE) hoặc bạn đã nhận được hơn $5000 khoản tài trợ khác.

Contact Us

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

DONATE