The CID Business Relief Team (a partnership between the CIDBIA, Friends of Little Saigon, and SCIDpda) stands in solidarity with Black communities and all those seeking justice for the murders of countless black lives by police.   As organizations working for community and economic development, we also stand for justice in the form of community ownership and economic development within black communities.  The Chinatown ID’s rich history of justice and fight for our communities would not have been possible without the leadership and work of Black activists.

As we support the current movement for justice, we also aim to continue taking care of our small businesses in the neighborhood through the CID Small Business Relief Fund and our direct-service work in our community.

The CID Restaurants and other Small Businesses Relief Fund was formed in response to the disproportionate effect that the COVID 19 pandemic was having on our small businesses.  We are setting aside a portion of our fund to support repairs to small businesses that were damaged last weekend.  If you are a small business owner in the CID whose business was damaged, please contact cidbizrelief@scidpda.org for more information. Staff resources are stretched thin at this time, so staff responses to media will not be our priority.

All donations made between May 30 thru June 6 will be to support this fund for repairs. If the need is greater, we will consider expanding this fund initiative.

CID Restaurants and other Small Businesses Relief Fund: bit.ly/cidbizrelief


Translated to Vietnamese:

Nhóm Cứu Trợ Doanh Nghiệp Khu Quốc Tế (sự hợp tác giữa CIDBIA, Friends of Little Saigon và SCIDpda) liên kết với các cộng đồng da đen và tất cả những ai đang theo đuổi công lý cho những vụ giết vô số mạng người da đen do cảnh sát. Là các tổ chức làm việc để phát triển cộng đồng và kinh tế, chúng tôi cũng ủng hộ cho công lý dưới hình thức sở hữu cộng đồng và phát triển kinh tế trong cộng đồng người da đen. Lịch sử của sự công bằng và những đấu tranh cho cộng đồng Khu Quốc Tế của chúng ta sẽ không thể thực hiện được nếu đã không có sự lãnh đạo và công sức của các nhà hoạt động xã hội người da đen.

Trong khi chúng tôi ủng hộ phong trào theo đuổi công lý, chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc các doanh nghiệp nhỏ trong khu phố của mình qua Quỹ cứu trợ doanh nghiệp nhỏ CID và những công việc phục vụ trực tiếp trong cộng đồng.

Quỹ cứu trợ các nhà hàng và doanh nghiệp nhỏ khu Quốc Tế đã được thành lập để đáp ứng sự ảnh hưởng của đại dịch CCOVID-19 đang gây ra cho các doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi đang dành một phần quỹ để hỗ trợ việc sửa chữa cho các doanh nghiệp đã bị phá hoại vào cuối tuần trước. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ trong khu Quốc Tế và cửa tiệm đã bị tổn thương, vui lòng liên hệ với cidbizrelief@scidpda.org để biết thêm thông tin. Khả năng nhân viên rất mỏng trong thời điểm này, vì vậy việc trao đổi với báo chí không phải là ưu tiên của chúng tôi.

Tất cả các tài khoản đóng góp nhận được từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6 sẽ được áp dụng cho quỹ này. Nếu nhu cầu lớn hơn, chúng tôi sẽ xem xét việc mở rộng quỹ này.


Translated to Chinese:

CID Business Relief Team(Chinatown International District Business Improvement Area (CIDBIA)、Friends of Little Saigon 和 Seattle Chinatown International District Preservation and Development Authority (SCIDpda) 之間的合作組織) 聲援黑人社區及為無數被警察殺害的黑人生命伸張正義的人士。做爲社區及經濟發展的組織,我們還以支持黑人社區業主和促進經濟的方式來支持正義 。Chinatown ID一貫秉持正義和為我們的社區抗爭,沒有黑人活動人士的領導作用,就不可能有我們這段豐富的歷史。 我們在支援當下的尋求正義的運動時,也不忘透過CID Small Business Relief Fund和我們在社區中的直接服務工作來照顧鄰里的小商家。 CID Restaurants and other Small Businesses Relief Fund 為應對COVID 19 病毒大流行對小商家的巨大影響而設立 。我們撥出部份基金來支援上週末被破壞的小商業修復工作。如果您是CID 的小商家業主,餐館遭受損失,請聯絡 cidbizrelief@scidpda.org 獲取更多資訊。目前人手十分緊張,所以我們工作人員對媒體采訪將延後回應。 所有在5月30日至6月6日之間提供的捐贈將用於支持這筆基金。如果需求擴大,我們將考慮增加資金。

Contact Us

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

DONATE